اتفاقات جدید تو راهه... کلی خبر خوب دارم که واسشون کلی برنامه ریزی کردیم ... آماده باشید که داریم می یایم ....