سحر عزیز.....
ببخش که در حضور مقامات فیفا رژه حضور بانوان در استادیوم میگیریم و تو روى تخت بیمارستانى... سوخته از ارتکاب همان فعل ...
ببخش که خبر تصادف امثال من و فرش قرمز فلان فیلم،مهمتر شده تا دلیل نبرد تو براى زندگى...
...ببخش که صفحات به ظاهر بزرگان همه چیز دان ، فقط براى تو جا نداشته...شاید جا بوده و جرأت نبوده...ما استاد نق زدن شده ایم ولی فقط در مواردى که برایمان تبعات نداشته باشد...
قسم میخورم تا عمر دارم، پام رو به استادیومى نذارم که تو براى دیدنش باید بسوزى ... .
صداى سنج و دمام رو روى تخت بیمارستان میشنوى امسال... قسم میخورم فراموش نکنم این جمله منتسب به صاحب این ایام رو ....
-از ظلم بر کسى که در برابر تو غیر از خدا فریادرسى ندارد پرهیز کن-.
پ.ن :عکس تزیینى است