من و مصطفی، قبل از شروعِ کار همین الان؛ خیلی هم یک‌هویی نبود