زندگى از بعضى جهات همیشه سیاه و سفید است ،فقط کافیست که نگاهت به سمت نور و روشنایى باشد ،سیاهى خودش رخت برمیبندد و افراد تیره خودشان دور میشوند