نهایت همین است

ما با دست های سوخته

به هم سلام میکنیم

و صبح روز بعد

در خیابانی که نامش را نمیدانیم

بیدار میشویم و باز

یادمان میرود

وقتی نیستیم

چیزی در خبر ها کم است

چیزی در اوقات زمین کم است

و چیزی در بغض های ما

مدام فراموش میکند

که اگر نبود این همه بمباران

ما بالاخره میتوانستیم

جایی شاید فقط برای یک لحظه

از کنار هم بگذریم

و آن پیراهن های جنگ زده را به یاد نیاوریم...

#محسن_بوالحسنى