هیچکس نمیتواند همیشه خوشحال باشد ...

من باید یاد بگیرم چگونه با واقعیت‌های زندگی کنار بیایم ...

#پائولو_کوئلیو

عکس از آرش عشایری