جلوی آیینه گریم امید گلزاده عزیزم بعد گشت ٢ و چند سال این دومین کار مشترک ماست خوشحالم در این پروژه همکار شدیم باری دیگر..