«در اتاق باد می وزد»

چالشی بین عقل و احساس و قضاوت کردن دیگران

با بازی خوبی از

#فرشته_صدر_عرفایی عزیز

و #سارا_محمدی

تماشای این تئاتر را بهتون توصیه میکنم