اگر روزی توانستیم به ستایش علف های هرز و گل های خودرو برآییم، تا رستگاری راهی نخواهیم داشت.

اگر روزی توانستیم برگی کوچک و ساده را دست به دست بگردانیم و چنان ببویمش که گویی اکسیر حیات است، با فرشتگان محشور خواهیم شد.

اگر برای تماشای گل های ریز و پنهان لابه لای بوته ها به خاک سجده بردیم، نَفَس مان حق خواهد شد و دعایمان به آسمان خواهد رسید.

اگر برای زندگی کفشدوزک ها و پروانه ها و کرم ها چنان نگران بودیم که گویی آنها همان مایند، به بهشت خواهیم رفت و خدای بخشنده مهربان را نه در آخرت که در همین دنیا ملاقات خواهیم کرد.