تو برای ما عزیزی

حتی با یک گُل ملی و یک سوپر گُل که اون هم کسی ندیده

تولدت خیلی مبارکمه داداش