ویکتور هوگو: هر کس درب مدرسه ای را باز کند، درب زندانی را بسته است.