سرانجام روزی به همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد. پس فعلا به سردرگمی ها بخندید، از میان اشک‌ها لبخند بزنید،و همواره به خودتان یادآوری کنید که پشت هر حادثه ای دلیلی نهفته است