#یه_روز_تازه  و لذت گفتگو با دکتر زهرا شیخی مبارکه، متخصص لنفولوژی و طب ایرانی، دختر نخبه ای که از سه سالگی از داشتن نعمتی به نام "پدر" محروم شد

و تمام این سالها زیر سایه و دعای پدر شهیدش تلاش کرد و حرف شنید و باز هم تلاش کرد و خسته نشد؛ دیدن آدمهای روزهای سخت، گاهی برامون لازمه، تا غر نزنیم و ناله نکنیم از هر موقعیتی که باب میلمون نیست.