خیابان های نگاهت

بی انتهاست

چلچله های چشمانت

به جنوب پَر نمی کشند

از سپیدارانِ تنت

برگی فرو نمی غلتد

در آسمان کلامَت

آفتابی غروب نمی کند

واسکو پوپا/محمدرضا فرزاد