کودکان سرزمین من........

کودکان زیبا و بیگناه سرزمین من....

انسان دشواری وظیفه است...‌