شهریور....

این ته تغاری نازک نارنجی افتاب ....

رسید

نیامده سرناسازگاری گذاشته است ...

گرچه‌دروجودش گرما داردوافتاب ...

اماچندروزیست‌امده‌ومیخواهد بگویدکه ازجنس

پائیزاست ...

باخودش‌بادهارامیاورد...یکه تازی میکند....

شهریورازدیربازحامل شکوفه های پائیزبوده....

شکوفه هائی به رنگ‌ سرخ‌ زرد نارنجی ...

شهریورتمام افتاب راتقدیم پاییزمیکند

این ته تغاری بازیگوش‌وبااحساس

عاشق پائیزم .

...