رفتن ها را زیاد دیده بود از پس دریچه های تاریک بدون بازگشت، ولی هنوز او می ماند در شهر تهی، برای آنچه عشق می نامدش... تا شاید بیاید..