هروقت یکی میخواست یه چیزی بهم یاد بده، نتونست هروقت سرش به کار خودش بود، ازش یاد گرفتم