محرم زمان تمرین عدالت ورزی، حفظ کرامت انسانی و اصلاح‌گری اجتماعی است. امیدوارم برخی با ندانم‌کاری از این مدرسه و مکتب تصویری نادرست و شماتت برانگیز ارائه ندهند.

#محرم_۱۴۴۱