مردن مثل ابر

در

بارانِ

بهار.

مردن مثل امید

در نگاه یکی دختر.

مثل مرگِ برگ

بر بالِ باد.

مثل مرگِ خاک

در گور.

مثل گل مردن

در گلدان.

مثل بلبل مردن

در هجران.

مثل مردنِ صدا

در گوش کَر.

مثل مردنِ حرف

بر لبِ لال.

روز به روز مردن

مکرر مردن

زنده شدن با هر بار مردن

و دوباره مردن.

رامیز روشن

ترجمه: عذرا جوانمردی

عکس،فریدون خسرویان

#شیوا #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی