و بلاخره ، روزهای پایانی ، جشنواره کودک و نو جوان اصفهان ، در لحظه ، فراغت از دیدن آثار