«مه چیز را به خدا بسپارید و آسوده باشید #توکل _هفته ى همگى بخیر»