ای خدا فرشته من اماده داره میشه واسه تولدش من مردم برات همینجوری