خدایا در این جمعه بهترین هارا نصب دوستانم بگردان و غم و اندوه بی پولی گرفتاری و مریضی را ازوجودشان دور کن.