از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن 

به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن 

کسانی که آزارت دادند ببخش .

کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن