در انتظار مارال خانم  تقریبا ٤٥ دقیقه است که هی میگه الان میرسم.