استاد داریوش اسد زاده عزیزمان پر کشید ‌و از میان ما رفت

صورت مهربان و نقش آفرینی های به یاد ماندنی ایشان هرگز فراموش نخواهد شد

روحش شاد و یادش گرامی