اولین فیلم سینمایی که بازی کردم..( نیاز)...

آنروزها .....در هر نقشی ، شیوه استانیسلاوسکی را کار می کردم و تجربه آن - اگر جادویی را در شرایط تجربه نشده زندگی ، می آزمودم#شهره- لرستانی#ودودلرستانی#نیاز#سینما#استانیسلاوسکی