انقدر ادما عجیبند که من دیگر حتی خودم را هم درست نمیشناسم....