وقتی شما یک پرتقال را تحت فشار قرار دهید، ‎آب پرتقال بدست می آورید نه چیزی دیگر ‎چون این چیزی ست که در درونش هست.

‎همین اصل برای شما هم صدق میکند. وقتی کسی یا شرایطی، شما را تحت فشار قرار دهد چه چیزی از درونتان بیرون میزند؟

‎عصبانیت؟ نفرت؟ تندی؟ خشم؟ تنش؟ افسردگی؟ ‎یا صبر، متانت و آرامش ؟

‎از کوزه همان برون تراود که در اوست

امیدوارم هفته ای پر از آرامش را شروع کنید.