به رنج اندر است ای خردمند گنج نیابد کسی گنج نابرده رنج