وقتی بهت گفتن «ازشما انتظارشو نداشتیم» اگر فکر میکنی اشتباهی نکردی، بگو خب «انتطارتو از من عوض کن» ما قرار نیست شبیه انتظارات دیگران بشیم، یکی دوتا هم نیستند، دنیا پر از این آدمهاست، این طور اگر پیش بره همه عمر باید شبیه بارباپاپا هر لحظه به شکلی بشی که خوشایند دیگران بشوی، رها شو ..