کنسرت "چیروک". کنار کامکارهای عزیز و اصیل. به نفع بیماران پی کی یو