به فرزندانتان فقط شمردن یاد ندهید

به آنها یاد دهید چه چیزهایی ارزش شمردن دارند...... شما یادتون نمیاد...

منم یادم نمیاد... ولی میگن یه زمان آدما مهربون بودن...