بیشترین عشقِ جهان را به سویِ تو می‌آورم

از معبرِ فریادها و حماسه‌ها

چرا که هیچ چیز در کنارِ من

از تو عظیم تر نبوده است.. •

[شاملو]