عید سعید غدیر به تمامی سیدها و سیده ها از جمله خودم وتمامی مسلمانها تبریک میگم

ثبت لحظه از دوست هنرمندم وهاب امانی