چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم از روى یقین در همه موجود ، على بود این کفر نباشد ، سخن کفر نه این است تا هست على باشد و تا بود على بود #مولوى عید غدیر مبارکِ همه باشه #أشهد_أن_علیاً_أمیرالمؤمنین_ولی_الله #عید_غدیر عکس رو در ارتفاعات مازیچال گرفته بودم در بهار