سلام عیدتون مبارک. عید همه ى خانم سیدااااااا و آقا سیدااااااا و بچه سیدااااااااا مبارک.

پى نوشت: هادى جونم (سید هادى) عیدت مبارک، عید آباااااااااا و اجدادتم مبارک