ابرهای همه عالم دردلم می گریند. #مهدی_اخوان_ثالث #م_امید