گرفتن تقدیر نامه درکنار اساتید هنر برای من افتخاری بود باتشکر ازبانوفریبا متخصص وجناب اقای مهدی سلطانی