پشت صحنه پرش پیمان... پرش از پشت که میخواست رکورد شکنی کنه...