همرنگ سپیده و سپیدار شوید

مشتاق سلام و مست دیدار شوید

روشن شده چشم آسمان روز بخیر

در می‌زند آفـتـاب بـیـدار شـویـد

#شبنم_قلیخانى