شب_بخیرمادر مادر: جس من همیشه اینجاباتو بودم ازکجا می دونستم این قدر تنهایی . #مارشا_نورمن #کارگردان_فریدسلیمانی