خسرو و حامد داشتنتون برای من نعمته... جادوی نگاه ِ پخته و عجیبِ خسرو و صداش که لای آب ها گُم میشه... و حامد که گاهی فکر میکنم واقعن اقیانوس تو رو قبلن بلعیده وگرنه چطور اینهمه زیبا با آب رقصیدن. خوش به حالِ من که برای مرور کارهام نامِ شما رو دارم. .... «همان چهار دقیقه » و «چهار دقیقه» به دلیل اشتباه پیش آمده در بلیت فروشی در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ با سی‌درصد تخفیف اجرا می‌شوند.