فیتیله ای ها در تیاتر کودک چتر سفید - واقعا کار مال کودک بود نه حوصله بچه سر میرفت نه میترسید چهار چشمی تماشا میکرد و میخندید - - بالاتر از سینما ازادی تو میرزای شیرازی سالن تیاتر کانون پرورش فکری کودان ساعت ٨ شب - - - - @hamid_goli_actor @alifurootan - - -