عشق هرگز به مرگ طبیعی نمی میرد

می میرد

چون ما نمی دانیم چگونه دوباره از سرچشمه اش سرشارش کنیم

از کوری می میرد و

از اشتباه ها و

از خیانت ها

از مرض می میرد

و از زخم ها

از خستگی می میرد و

از پژمردگی و

از تیرگی ... "آناییس نین"