همه تغییرات بزرگ وقتی شروع میشه که شما تصمیم میگیری مثل همه نباشی...

عکس از عرفانِ کاستاکورتا