روز جهانی چپ دستها به خودم و همه چپ دست های جهان مبارک خدایا سپاسگزارم که ما چپ دست ها رو برای مردم دنیا افریدی که یه پز ریزی بدیم