این عکس متعلق به اکران خصوصی فیلم اولمه در کنار پدر و مادرم وچقدر جات خالیه به خصوص اینروزا..