بر بال فرفره ی کاغذی ام سوار می شوم باد مرا با خودش می برد آنجا که بادبادک ها با گوشواره های رنگینشان برایم می رقصند و می چرخند و می خندند تا بخندانندم خ_ا